Υπηρεσίες

Παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων
    Εταιρικές ή προσωπικές ιστοσελίδες βασισμένες στο WordPress
  • Εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου
    Από πλήρεις εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου μέχρι μικρά ηλεκτρονικά καταστήματα βασισμένα στο Prestashop, Opencart ή Woocommerce
  • Εταιρική ταυτότητα
  • Φιλοξενία ιστοσελίδων
  • Κατοχύρωση ονομάτων χώρου (domain names)